اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Publish Date: Sep 15, 2018

Closing Date: Sep 22, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، شرکت افغان تیلی کام در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک روغنیات شش ماه شرکت افغان تیلی کام را به شرکت های خدمات لوژستیکی سن سکای گلوبل دارای جواز شماره D-43755برای چهار لات(لات اول, چهارم, پنجم و ششم )به قیمت مجموع  208,690,298.18)) افغانی ,شرکت لوژستیکی طیب فیصل داری جواز شماره  D-02-1708برای لات دوم را به قیمت مجموعی مبلغ ( 32,251,584.50) افغانی و شرکت  ساختمانی و انجنیری تیلکو دارای جواز شماره    D-28374برای لات  سوم را به قیمت مجموعی مبلغ ( 41,797,552) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.