تهيه تدارک نصب و انستاليشن کمره های امنيتی و ساير تجهيزات آن

Publish Date: Sep 18, 2018

Closing Date: Oct 13, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

 

تاريخ اعلان:    P1 27/06/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCB/G-230/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه تدارک نصب و انستاليشن کمره های امنيتی و ساير تجهيزات آن اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاريخ 21 ميزان 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 1,000,000 (يک ميليون)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز  شنبه مؤرخ 21 ميزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

داوطلب بايد استتمينت بانکی دارای  حد اقل مبلغ 6,500,000 شش ميليون و پنجصد هزار افغانی داشته باشد.

حد اقل لازم حجم معاملات سالانه داوطلب در یکی از پنج سال اخیر 26,000,000افغانی (بیست و شش ملیون افغانی)می باشد.

تجربه مشابه :

میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد 1 (یک) قرارداد اجناس  با ماهیت و اندازه مشابه  مبلغ 13,000,000 (سیزده ملیون افغانی) در خلال مدت 5 سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد

نوت:جلسه قبل از آفرگشايي جهت معلومات داوطلبان بتاريخ 16 ميزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلی کام داير ميگردد و شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

 شخص ارتباطي: سيد کبير سادات کاردينور تسهيلات تدارکاتی بخش اجناس شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 744419027