اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Publish Date: Sep 25, 2018

Closing Date: Oct 03, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، شرکت افغان تیلی کام در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 50 عدد بورد BPK-D-DL768-UP768 شرکت افغان تیلی کام را به شرکت تجارتی زمری رسولی لمیتد دارای جواز شماره0101-2202به قیمت مجموع  2,000,000.)) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.