اعلان برندگی تهیه و تدارک بطری جهت حفظ ومراقبت سايت های جی اس ام

Publish Date: Oct 01, 2018

Closing Date: Oct 08, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، شرکت افغان تیلی کام در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک بطری جهت حفظ ومراقبت سايت هایGSM شرکت افغان تیلی کام را به شرکت لوژستيکی نارت اسيا دارای جواز شمارهD-41138به قیمت مجموع  6,631,140)) افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به امریت  تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.