پروژه کندنکاری، کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون غرب (ولایت: هرات و فراه) بشکل قرارداد چهار چوبی (Framework Contract)": اعلان تدارکاتی

Publish Date: Sep 05, 2018

Closing Date: Sep 26, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

 

تاريخ اعلان:    P1 14/06/1397
شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCB-225/97

روش داوطلبی: باز ملی

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه کندنکاری، کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون غرب (ولایت: هرات و فراه) بشکل قرارداد چهار چوبی (Framework Contract)" اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاريخ 04 ميزان 1397 به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 900,000 (نه صد هزار)افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بروز چهار شنبه مؤرخ 04 ميزان 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

 شخص ارتباطي: سيد اکليل سيدزاده، آمر تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416655