ویدیو

عنوان
امضای موافقتنامه میان وزارت مخابرات و وزارت تحصیلات عالی دانلود
امضاء تفاهمنامۀ همکاری در ساحۀ مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دانلود