اسناد

عنوان
حکومتداری مبایل مشاهده جزئیات
خلاصه گزارش اجراآت شش ماه نخست سال 1395
محتوايات: حسب گزارش واصله از جمله 24 فعالیت، 17 فعالیت مطابق پلان و بالاتر از پلان تکمیل گردیده که 71 فیصد پیشرفت را نشان میدهد، 6 فعالیت در حال اجرا بوده که 25 % مجموع فعالیت ها را تشکیل میدهد، و یک فعالیت دیگر به نسبت عدم تعیین نقاط توسعه سیستم مایکروویف و عدم
مشاهده جزئیات
Afghanistan Mcit 5 Years Plan-Dari مشاهده جزئیات
پروژه سویج دیجیتال و CDMA در یازده ولایت کشور
محتوايات: $11.11 میلون Government of India
مشاهده جزئیات
پروژه سویج دیجیتال و CDMA در 12 ولایت کشور
محتوايات: $8.07 میلون ADB/Mnistry of Finance
مشاهده جزئیات
استیشن ماهواره/ ستلایت در کابل
محتوايات: $3.80 میلون The Afghanistan Reconstruction Trust Fund
مشاهده جزئیات
شبکه مایکروویف شرق
محتوايات: $1.90 میلون The Afghanistan Reconstruction Trust Fund
مشاهده جزئیات
سیستم بلدهی
محتوايات: $0.30 میلون The Afghanistan Reconstruction Trust Fund
مشاهده جزئیات
شبکه ارتباطات ولسوالی ها
محتوايات: $14.20 میلون USAID
مشاهده جزئیات
شبکه ارتباطات دولتی
محتوايات: $15.74 میلون World Bank
مشاهده جزئیات
ایجاد شرکت افغان پُِست
محتوايات: $1.39 میلون World Bank
مشاهده جزئیات
توسعه و گسترش شبکه ارتباطات دولتی و دهات (GCN , VCN)ل
محتوايات: $6.00 میلون Government of Afghanistan
مشاهده جزئیات
ااعمار ساختمان های تخینکی و اداری
محتوايات: $4.82 میلون Government of Afghanistan
مشاهده جزئیات
انجمن ملی ICT افغانستان
محتوايات: $2.00 میلون USAID/UNDP
مشاهده جزئیات
مرکز ملی معلومات
محتوايات: $3.00 میلون Government of Afghanistan
مشاهده جزئیات