اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تعداد 19 بست 3 و 4 شامل سیستم رتب و معاش
عنوان بست بست ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف آمریت ارتباط خارجه ۳ پلان و پالیسی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه...
Sep 18, 2018 Oct 01, 2018
اعلان تـعـداد 9 بـسـت کمـبـود رتـبه ۳ و ۴ مرکزی شامل سیستم رتب و معاش
عنوان بست بست ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف آمریت دیپارتمنت نظارت از شبکه های پستی ۳ اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان...
Sep 10, 2018 Sep 23, 2018
ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایات (بامیان، بدخشان، بغلان، پنجشیر، تخار ...
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۲۰ بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه مهم و...
Aug 28, 2018 Sep 11, 2018
ریاست نظارت وارزیابی
درباره وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پس منظرمخابرات : وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را...
Aug 11, 2018 Aug 20, 2018
مدیر هنماهنگی و ارتباطات
لایحه وظایف ................................................................................................................................................... عنوان وظیفه : مدیر هنماهنگی و ارتباطات وزارت/اداره ...
Jul 24, 2018 Jul 28, 2018
اعلان کاریابی تعداد (7) بست های 7 – 8 ریاست های مرکزی
بریاست محترم مالی ! به منظورسپرده کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم وهمچنان متکی به ماده (2 الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعینات کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که ازطریق رقابت...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایات (سرپل، دایکندی، بلخ، بادغیس، فراه، هرات، خوست و کنر)
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۸ بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
ریاست امنیت سیستم های معلوماتی
بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
صفحه 1 از 45