تحویلدار

اعــــــــــــــــــلان کــار یـــابـــی مجدد

پس منظر : وزارت مخابـرات وتکـنالوژی معلوماتی بادرنظرداشـت فرمان شماره (32) مورخ 26 / 3 / 1387 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم جدید رتب و معاش منظورفرموده اند که کاندیدان واجد شرایط براساس لیاقت وشایسته گی تحت ریفورم متذکره قرار میگیرند به همین اساس  علاقمندان که واجد شرایط باشند میتوانـنـد به آدرس ذیل مراجعه نموده فورمه درخواستی رااخذ نـمایـنـد. قابل یاد آوریسـت که انتخاب کاندید براساس شایـسـتگی و لـیـاقـت، بدون هرنوع تبعیض قـومی، نـژادی، مذهبی و سیاسی میـباشد.

عـنـوان پست :    تحویلدار

مـحـل وظیفه : تحویلدار تجهیزات مخابراتی و IT  ریاست اداری یک بست

اندازه معاش :     5600

بست :      7

تعداد :  (  1  )

تاریخ اعلان :   14  / 12 / 1396

تاریخ ختم اعلان :  20/  12/ 1396

وظایف و مسئولیت های این پست:

1.ترتیب و تنظیم تحویلخانه مطابق به مقرره تحویلخانه ها .

2.اطمینان از نوعیت و کیفیت اجناس قبل از داخل و خارج نمودن از تحویلخانه مطابق به درخواست

3.توزیع اجناس برویت تکت توزیع به حضوداشت هیات .

4.باز و بسته نمودن مهرولاک تحویلخانه به حضورداشت هیات .

5.تعقیب اسناد جمع وخرچ اجناس تحویلخانه .

6.تحویلی باقیداری به وقت و زمان .

7.همکار باهیات معاینه و څارنوالان در بخش ارایه معلومات و موجودی اجناس تحویلخانه .

8.جمع وقید وسایل و تجهیزات مربوط  ومراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.

9.به کار بردن احتیاط لازم در اثنا کار و اطمینان از قفل بودن تحویلخانه بعد از ختم رسمیات .

10.آگاهی از مقرره طرز سلوک و مراعات نظافت شخصی .

11.جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و بلدیت با لوازم ضد حریق و اطمینان از فعال بودن آن .

12.ارایه گذارش به آمر مربوطه و کنترول از پرسونل زیر دست.

مواصفات و ضرورت این پست:

  • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  • سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  • داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.
  • توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه مربوطه.
  • دادن تـضـمــیـن ( خـانـه ، زمــیـن ، بـاغ ) مـطـابـق قـانــــون.

شـایـقـیـن واجد شـــــــرایـط این وظیفه میتــوانـنـد فورم در خـواســــتـی را ازمدیریت عمومی پذیرش ازمنزل اول وزارت مخـابــرات اخذ نموده و بعد ازخانه پری دو باره تسلیم نمایند البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فـورمه های درخواستی تـوزیع نـمـیـگـــردد. جهت معلومات بـیـــــشـتـر مـتـیـوانـیـد به شماره تـیـلـفــون PBX شماره (361) مـدیـریـت اسـتـخـدام کارکـنان بسـت های 7- 8  درتماس شده وحل مطلب نمائید.

یادداشت: فـقـط کاندیدان واجد شـــرایط جهت ســـــــــــپـری نمودن مصاحبه و امـتـحـان مـطـلـع خـواهـــــنـد شـــــد.