اعلان 22 بست رتبه 3 و 4 شامل سیستم رتب و معاش

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعداد 22 بست رتبه 3 و 4 شامل سیستم رتب و معاش آتی الذکر خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیکی به اعلان کاریابی سپرده است:

1  بست       3             سکرتر مقام وزارت  ریاست دفترمقام

2  بست       4             سکرترمعینیت تخنیکی ریاست دفترمقام

3  بست       4             مدیر عمومی تحریرات ریاست دفترمقام

4  بست       4             کارشناس اتحادیه جهانی پستیUPU ریاست پلان وپالیسی

5  بست       4             کارشناس اتحادیه های منطقوی پستیَAPPU ریاست پلان وپالیسی

6  بست       4             کارشناس اتحادیه های بین المللی مخابراتی ITU ریاست پلان وپالیسی

7  بست       4             کارشناس اتحادیه های منطقوی مخابراتی APT ریاست پلان وپالیسی

8  بست       4             کارشناس اتحادیه های ICANN,GAG   ریاست پلان وپالیسی

9  بست       4             انجنیرنظارت ازشبکه های مخابراتی ریاست پلان وپالیسی

10 بست       4             کارشناس ارزیابی  ریاست نظارت و ارزیابی

11 بست       4             انجنیر نظارت بخش ساختمانی ریاست پلان وپالیسی

12 بست       4             انجنیر نظارت بخش ساختمانی ریاست پلان وپالیسی

13 بست       4             انجنیر ارزیابی پروژه های ساختمانی ریاست ریاست نظارت وارزیابی

14 بست       4             کارشناس سافت ویر وسیستم ها ریاست تکنالوژی ونوآوری

15 بست       4             کارشناس امنیت شبکه ودیتا ریاست تکنالوژی ونوآوری

16  بست       4             کارشناس امنیت شبکه ودیتا ریاست تکنالوژی ونوآوری

17  بست       4             مدیر عمومی آگاهی سایبر ریاست امنیت سیستم های معلومات

18  بست       4             کارشناس PKI ریاست امنیت سیستم های معلومات

19  بست       4             مدیرعمومی پلانگذاری وتشکیلات ریاست منابع بشری

20  بست       4             عضومسلکی نظارت از پروژه ها ریاست نظارت وارزیابی

21  بست       4             عضومسلکی نظارت از پروژه ها ریاست نظارت وارزیابی

22  بست       4             مدیر مسوول مجله علمی ریاست انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

کاندیدان محترم جهت درخواست کاریابی می بایست به لینک اعلانات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مراجعه و بعد از ایجاد حساب کاربری خویش را کاندید نمایند:

http://csjobs.gov.af/job_vacancy/job_list?base_url=%2F&job_title=&province=&department=12&sector=&education=&gender=&submit=Search

جهت معلومات مزید می توانید به شماره های ذیل به تماس شده و حل مطلب نمائید:

شماره های تماس بخش منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

 ۰۷۵۰۶۸۸۰۱۷      -       ۰۷۵۰۶۸۸۰۱۸      -       ۰۷۵۰۶۸۸۰۱۹

شماره تماس بخش منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:

0202103997