اعلان مجدد رئیس پلان وپالیسی

اهداف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته  ، و درنظردارد تا خدمات تکنالوژی معلوماتی را    همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها    اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی  را یکسان استفاده نموده و از طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را برای وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده و تا وزارت بتوند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائه نماید. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف این وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به طرح پالیسی ها، پلان ها و پروژه های انکشافی و انسجام برنامه های کاری بخش های مربوطه جهت تحقق اهداف استراتیژیک وزارت.

جزئیات وظیفه:

Date Posted: 1396/12/20   Reference: ARTF/CSMD/CBR/MCIT A-001
Closing Date: 1396/12/26   Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

مسؤلیت های وظیفوی:

1- ترتیب پلان کاری ماهوار,ربعوار وسالانه درمطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.

2مدیریت طرح، ترتیب و توسعه پالیسی های مربوط به وزارت جهت ارائه خدمات بهتر در کشور.

3- مطالعه، تحقیق، طرح و تسوید قوانین مربوط به وزارت به منظور تطبیق قوانین و تحقق اهداف.

4- مدیریت، تحلیل و بررسی پلان های سالانه و انکشافی با درنظر داشت معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده به سطح مرکز و

 ولایات بر اساس گلان استراتیژیک جهت رسیدن به اهداف.

5- مدیریت و نظارت از پروسه توحید و انسجام پلان های کاری ریاست های مربوطه وزارت جهت تحقق پلان های طرح شده.

6- حصول اطمینان از جمع آوری و تحلیل ارقام مربوط به بخش های پلانی و پروژه های انکشافی وزارت در یک سیستم دیتابیس به منظور ارائه احصائیه دقیق.

7- تامین ارتباط هماهنگی با ادارات ذیربط و موسسات ملی وبین المللی جهت جلب و جذب کمک های مالی وتخنیکی.

8- مدیریت، نظارت و ارزیابی فعالیت های انجام شده بخش های مربوط به پروژه انکشافی و حصول اطمینان از تطبیق آن.

9- نظارت از تحقق شاخص های پلانی به منظور حصول اطمینان از تطبیق پلان های منظور شده.

10- تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی ریاست مربوطه به اساس پلان کاری سالانه.

11- ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقام وزارت از فعالیت ها ودستاورد های مربوط به ریاست پالیسی و پلان.

12- مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و آموزش مؤثر آنها و اجرای وظایف مطابق معیارهای مورد نیاز.

13- راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در همآهنگی با ریاست منابع بشری.

14- در صورت لزوم منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان در حل مشکلات و سلوک مثبت را تشویق نموده در حل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید.

15- اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گذارش دهی:

رئیس پلان وپالیسی به معین تخنیکی گزارش میدهد.

شرایط و تجربه کاری:

مقتظیات حد اقل برای این بست در ماده ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

       1- دارای سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی اداره عامه، حقوق، اداره عامه، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه به درجه             تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

       2- حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

       3- تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.

       4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

1. به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

2. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".

3. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

4. https://iarcsc.gov.af/fa//دربارۀ-سی‌بی‌آر

5. https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

6. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعد از خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

7. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.

 8. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

9. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

10. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

11. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

12. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

13. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

14. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

15. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

16. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (hr.directorate@mcit.gov.af) ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)   jobs.cbr@iarcsc.gov.af را در کاپی (CC) داشته باشند.

17. کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند: 0202103997