اعلان کاریابی تعداد 9 بست 7 و 8 ریاست های مرکزی

به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به ماده (2 الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احرازمی گردند باید با استفاده ازصدور مکاتیب به تمامی مراجع ذیربط از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردد.

بدین ملحوظ بست های کمبود آتی الذکر قرار ذیل از تاریخ   6   / 1 / 1397 الی   19    / 1 /1397 به اعلان رقابتی سپرده می شود.

  1. بست (7) پسته رسان پسته خانه مکروریان سوم ریاست پست( یک بست ).

2 - بست (8) زیر دست میخانیک انجن دیزلی مدیریت حمل و نقل ریاست اداری (یک بست ).

3 – بست (7) دریور مدیریت حمل و نقل ریاست اداری ( دو بست ).

4- بست (8) کارکن خدماتی آمریت معلومات ریاست امنیت سیستم های معلومات (یک بست).

5- بست(7) صحاف ریاست اداری (یک بست )

6- بست (7) کارگرفنی اطفائیه ریاست اداری (یک بست )

7- بست (7) خانه سامان ریاست ادای (یک بست )

8- بست (8) عمله تنظیف صنف ها ریاست انستتیوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی (یک بست )

9- بست (8) کارکن خدماتی سکرتریت دفترمقام وزارت

بناً مراتب بدوایر محترم ذیربط احتراماً نگاشته شد. تااز موضوع مطلع بوده و علاقه مندان که مواصفات بست متذکره را تکمیل نموده بتوانند درپروسه رقابتی اشتراک نمایند.

بااحترام

سید مسعود  صمیم

ریس منابع بشری