اعلان تعداد 22 بست 3 و 4 کمبود مرکزی و تعداد 15 بست کمبود 4 ولایتی شامل سیستم رتب و معاش

تاریخ آغاز اعلان: 1397/1/28     تاریخ ختم اعلان: 1397/2/11

کاندیدان محترم میتوانند فورم جدید بست های متذکره را از لینک ذیل اخذ بعد از خانه پری با ضمایم اسناد تحصیلی وتجربه کاری به ایمیل ادرس (hr.directorate@mcit.gov.af) وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و کاپی (Cc) آن را به ایمیل آدرس (csc.moc@iarcsc.gov.af) کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال نمایند.بر علاوه شما ميتوانيد به صورت انلاين هم از طريق استخدام الكترونيكي (www.csjobs.gov.af) به بست هاي اعلان شده درخواست نمائيد.

ياددا شت: لطفاً از يك گزينه فوق براي درخواستي استفاده نمائيد، ترجيحاً درخواست از طريق استخدام الكترونيكي. اگر همزمان از هر دو گزينه براي ارسال درخواستي استفاده گردد، شارت لست نخواهد شد. قابل ذکر است که هیچ گونه اسناد به صورت هارد کاپی پذیرفته نمی شود.

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

لست بست های سوم و چهارم شامل سیستم رتب و معاش دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

1  بست  3  سکرتر مقام وزارت ریاست دفترمقام

2   بست  4  سکرترمعینیت تخنیکی ریاست دفترمقام

3   بست  4  مدیر عمومی تحریرات ریاست دفترمقام

4   بست  4  کارشناس اتحادیه جهانی پستیUPU ریاست پلان وپالیسی

5   بست  4  کارشناس اتحادیه های منطقوی پستیَAPPU ریاست پلان وپالیسی

6   بست  4  کارشناس اتحادیه های بین المللی مخابراتی ITU ریاست پلان وپالیسی

7   بست  4  کارشناس اتحادیه های منطقوی مخابراتی APT ریاست پلان وپالیسی

8   بست  4  کارشناس اتحادیه های ICANN,GAG ریاست پلان وپالیسی

9   بست  4  انجنیرنظارت ازشبکه های مخابراتی ریاست پلان وپالیسی

10  بست  4  کارشناس ارزیابی  ریاست نظارت و ارزیابی

11  بست  4  انجنیر نظارت بخش ساختمانی ریاست پلان وپالیسی

12  بست  4  انجنیر نظارت بخش ساختمانی ریاست پلان وپالیسی

13  بست  4  انجنیر ارزیابی پروژه های ساختمانی ریاست ریاست نظارت وارزیابی

14  بست  4   کارشناس سافت ویر وسیستم ها ریاست تکنالوژی ونوآوری

15  بست  4  کارشناس امنیت شبکه ودیتا ریاست تکنالوژی ونوآوری

16  بست  4   کارشناس امنیت شبکه ودیتا ریاست تکنالوژی ونوآوری

17  بست  4   مدیر عمومی آگاهی سایبر ریاست امنیت سیستم های معلومات

18  بست  4   کارشناس PKI ریاست امنیت سیستم های معلومات

19  بست  4   مدیرعمومی پلانگذاری وتشکیلات ریاست منابع بشری

20  بست  4   عضومسلکی نظارت از پروژه ها ریاست نظارت وارزیابی

21  بست  4   عضومسلکی نظارت از پروژه ها ریاست نظارت وارزیابی

22  بست  4   مدیر مسوول مجله علمی ریاست انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

جدول 15 بست های 4 کمبود ریاست های مخابرات ولایات

لوایح وظایف مدیریت های عمومی ولایات:

         1    بست   4    مدیر عمومی IT

         2    بست   4    مدیر عمومی پست

         3    بست   4    مدیر عمومی اداری