اعلان بستهای اکادمیک انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی درسال 1397 رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

 استاد فزیک                                           یک بست

 استاد  کمیونیکشن انجینرینگ                     سه  بست       

 متقاضيان واجد شرایط مطابق قانون موسسات تحصیلات عالی  ازتاريخ 15 ثور 1397 الی 15 جوزا 1397 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش رابه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی واقع یکه توت مراجعه وفورم درخواست شمولیت درکادرعلمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات، کاپی همین اعلان ازویب سایت وزارت تحصیلات عالی وکاپی تذکره تابعیت به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.