ریاست امنیت سیستم های معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد  ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

پس منظر:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.


مشخصات بست:

عنوان بست:     ریاست امنیت سیستم های معلوماتی

بســـــت:          دوم

تعدادبسـت:      (۱)

وازرت/اداره:     مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

موقعیــت:         کابل

ریاســـت:          ریاست امنیت سیستم های معلوماتی

تاریخ نشر و ختم اعلان:۳/۴/۱۳۹۷ الی ۱۲/۴/۱۳۹۷

هدف وظیفه :

هدف این بست طرح پالیسی ها و برنامه های ریاست امنیت شبکه می باشد همچنان مسئولیت نظارت و ارزیابی از چگونگی پیشرفت فعالیت ها و تطبیق پالیسی ها و برنامه های مربوط به خدمات تکنالوژی معلوماتی و امنیت شبکه های انترنتی افغانستان را دارد.

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ریاست امنیت سیستم های معلومات در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 2. طرح پالیسی امنیت شبکه های انترنتی و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن در سطح کل کشور.
 3. مراقبت و بررسی فضای مجازی و تامین امنیت سیستم های معلوماتی مربوط به ارگان های حکومتی، به اساس استراتیژی ملی امنیت سایبری و قانون جرایم سایبری افغانستان.
 4. ارایه و توصیه افزار و استندردهای بین المللی برای تامین امنیت سیستم های معلوماتی، معلومات، شبکه ها و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی ادارات و دوایر دولتی افغانستان.
 5. تدویر برنامه آگاهی دهی امنیت معلومات و سایبر در سراسر کشور.
 6. عیار نمودن ریجیستری ملی انترنت و نقطه تبادله انترنت در کشور.
 7. ایجاد نمودن دیپارتمنت تیم عکس العمل سریع کمپیوتر و شبکه مرکزی آن در کشور.
 8. رهبری تمام فعالیت های عملیاتی اداره (PKI) Public Key Infrastructure و اداره تصادیق الکترونیکی.
 9. ایجاد کارکرد مستقیم و فعال با ادارات بین المللی مانند: ICANN, ISOC, ITU, APT و همچنان نماینده گی از کشور افغانستان در نشست های بین المللی پیرامون مسایل سایبری.
 10. هماهنگی و رهبری پروسه تطبیق برنامه IPV6 در کشور.
 11. تطبیق و به راه اندازی استندرد های بین المللی امنیت معلومات، از قبیل استندرد های ISO 27001, 27002, 27003, 27004.
 12. هماهنگی برنامه ها با ادارات تمویل کننده بین المللی، جهت دریافت بودجه، در رابطه به امنیت سیستم های معلومات و سایبر.
 13. رهبری حل حملات سایبری برای حکومت و سکتور خصوصی، انکشاف و توسعه امنیت اطلاعات با استفاده از کرپتوگرافی و ایجاد پالیسی های آن در کشور.
 14. تامین ارتباط با دیگر شعبات وزارت و در صورت ضرورت با مراکز تحقیقاتی کمپیوتری جهانی جهت پیشبرد بهتر امور.
 15. ایجاد راهکار جهت فروش بیشتر دومین های دارای پسوند (.af) در همکاری با بخش های دیگر وزارت.
 16. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امنیت شبکه ها.
 17. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 18. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 19. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) در هماهنگی با واحد حمایوی برنامه CBR کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 20. در صورت لزوم منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده در حل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید.
 21. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده می شود.

نتایج متوقعه:

الی مدت سه ماه بعد از استخدام، کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق به اهداف (CBRF) ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتِ گزارش ‌دهی:

رئیس امنیت سیستم های معلومات مکلف به ارایه گزارش به معین تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد.

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده ۷ و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.

 • حداقل لیسانس در رشته کمپیوترساینس، تکنالوژی معلوماتی، اداره تجارت، اداره عامه و یا دیگر رشته های مرتبط کمپیوتری.
 • حداقل سه سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.
 • بلدیت کامل تجربه کافی در بخش تفتیش شبکه و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی و استفاده از ابزار امنیتی سیستم های تکنالوژی معلوماتی.
 • بلدیت کامل با قوانین، استندردها، مقررات و طرزالعمل های بین المللی امنیت معلومات و سایبر.
 • بلدیت کامل در امور جرایم سایبری و امنیت سایبر.
 • بلدیت کامل از زیربنای (PKI)، نقطه تبادله انترنت، ریجیستری انترنت و سایر تکنالوژی آن.
 • مهارت های مدیریت، مهارت پلانگذاری و گزارش نویسی، مهارت های ارتباط و هماهنگی خوب.
 • تسلط به زبان‌های رسمی کشوردری، پشتو و بلدیت کامل به زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.