ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ولایات (سرپل، دایکندی، بلخ، بادغیس، فراه، هرات، خوست و کنر)

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۸ بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد  ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

پس منظر :

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.


مشخصات بست:

عنوان بست:         ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایات (سرپل، دایکندی، بلخ، بادغیس، فراه، هرات، خوست و کنر)

بســـــت:              دوم

تعدادبسـت:          (۸)

وازرت/اداره:         مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

بخش مربوطه:      ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایتی

موقعیــت:             ولایات مربوطه

تاریخ نشر و ختم اعلان: ۳/۴/۱۳۹۷ الی ۱۲/۴/۱۳۹۷

هدف این وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به عرضه  خدمات مخابراتی، تکنالوژی و پستی در سطح ولایت و ولسوالیهای مربوطه در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه کشور.

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. ترتیب پلان های کاری ماهوار،ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت؛
 2. طرح انکشاف رهنمودها، طرزالعمل ها و پالیسی های مخابراتی، تکنالوژی معلوماتی و پستی در سطح ولایاتدر هماهنگی با بخش های مربوطه مرکزی و سکتورهای خصوصی؛
 3. نظارت وکنترول تخنیکی از فعالیتهای مرتبط به مخابرات، تکنالوژی معلوماتی و خدمات پستی در سطح ولایت مربوطه جهت سیستم ردیابی/ مدیریت بهتر جهت عرضه خدمات؛
 4. حمایت ورسیده گی به شکایات عامه در رابطه به خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی؛
 5. نظارت از اجراآت مالی مطابق قانون به منظور تطبیق بهتر بودجه سالانه ریاست؛
 6. جمع آوری عواید سکتور مخابراتی به اساس اهداف تعیین شده وزارت مالیه وانتقال آن در حساب مربوطه وزارت جهت تقویه بنیه اقتصادی کشور؛
 7. نظارت و کنترول شرکتهای عرضه کننده خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و ارائه گزارش آن به اداره اترا؛
 8. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه؛
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار؛
 10. اشتراک در جلسات ملی و بین المللی به منظور کسب تجارب جدید و استفاده از آن در برنامه های کاری؛
 11. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست ولایتی؛
 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط؛
 14. درصورت لزوم منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده حداقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی رهنمائی وهمکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نموده سلوک مثبت را تشویق و در حل منازعات میانجی گری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراات صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید.
 15. اجرای سایر وظایف از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با اسناد تقنینی مربوطه.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتِ گزارش‌دهی:

رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایات به معین مالی واداری گزارش میدهد.

شرایط و تجربۀ کاری:

مقتضیات حداقل برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر رگریده است.

 • حداقل لیسانس در رشته های: انجنیر فریکونسی، انجنیر تیلکمونکیشن، کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک و برای دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 • حداقل ۳ سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه .
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (دری و یا پشتو) و با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های تخنیکی مرتبط به و ظیفه.