اعلان بستهای کادری: استاد کمیونیکشن انجنیرینگ - ( دو بست ), استاد فزیک – ( یک بست )

به ریاست محترم دفتر مقام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی !

    قابل توجه مدیریت محترم عمومی ارتباط عامه: 

 متن اعلان:

« انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی درسال 1397 برای بار مجدد در بستهای کمبود ذیل به کادر واجد شرایط ، که دارای تحصیلات عالی لیسانس ، ماستری یا دوکترا باشند، ضرورت دارد:

       1-      استاد کمیونیکشن انجنیرینگ- ( دو بست ).

       2-      استاد فزیک – ( یک بست )؛

متقاضیان از تاریخ 29/3/1397 الی 17/4/1396 به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی واقع یکه توت مراجعه وفورم درخواست شمولیت در کادر علمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات آخرین دورۀ تحصیلی ،  کاپی اعلان ازوب سایت وزارت تحصیلات عالی وکاپی تذکرۀ تابعیت شان به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.»

با احترام

پوهاند انجنیر محمد شفیع « شریفی »

رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی