اعلان کاریابی تعداد (7) بست های 7 – 8 ریاست های مرکزی

بریاست محترم مالی  !

به منظورسپرده کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم وهمچنان متکی به ماده (2 الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعینات کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که ازطریق رقابت آزاداحرازمیگردند باید بااستفاده ازصدورمکاتب به تمامی مراجع ذیربط ازطریق رسانه ها وسایرامکانات اعلان گردد بدین ملحوظ بست های کمبود آتی الذکرقرارذیل ازتاریخ 16/ 4 / 1397 الی 27/4 /1397 به اعلان رقابتی سپرده میشود.

1-      بست(7)رنگمال ریاست اداری ( یک بست )

2-      بست (8) زیردست خزانه دار ریاست مالی (یک بست )

3-      بست (8) کارکن خدماتی مدیریت عمومی فروشات ریاست تکنالوژی نوآوری (یک بست)

4-      بست (8) کارکن خدماتی ترانزیت وکارکن خدماتی انتقالات هوایی(دوبست )

5-      بست (7) پسته رسان مدیریت وارده وتوزیع مرکزو پسته رسان مدیریت ims (دو بست)

بنآ مراتب بدوایرمحترم ذیربط احترامآ نگاشته شد. تاازموضوع مطلع بوده وعلاقه مندان که مواصفات بست متذکره راتکمیل نموده بتوانند درپروسه رقابتی اشتراک نمایند .

بااحترام