اعلان تـعـداد 9 بـسـت کمـبـود رتـبه ۳ و ۴ مرکزی شامل سیستم رتب و معاش

عنوان بست بست ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
آمریت دیپارتمنت نظارت از شبکه های پستی ۳ اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان (اپرا) 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
آمریت پسته خانه های شهر ۳ پست 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
آمریت سایبری شبکه ۳ امینیت سیستم های معلومات 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
آمریت تحریرات ۳ دفتر مقام 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
آمریت تنظیم شورای ICT ۳ حکومتداری الکترونیکی 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
کارشناس امور شورای ICT ۴ حکومتداری الکترونیکی 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
مدیریت عمومی ثبت و صدور تصدیق نامه ها ۴ تکنالوژی و نو آوری 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
مدیریت عمومی  چک تخنیکی ۴ تکنالوژی و نو آوری 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف
مدیریت عمومی زیربنائی تخنیکی ۴ امنیت سیستم معلومات 19/06/1397 01/07/1397 لایحه وظایف

فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.