اعلان تعداد 19 بست 3 و 4 شامل سیستم رتب و معاش

عنوان بست بست ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
آمریت ارتباط خارجه ۳ پلان و پالیسی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت استخدام ۳ منابع بشری 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت ارزیابی پلان های تطبیقی ۳ نظارت و ارزیابی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت تفتیش پروژه های انکشافی ۳ تفتیش داخلی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت تفتیش داخلی ۳ تفتیش داخلی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت علمی انستیتوت ۳ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت عکس العمل سریع کمپیوتر (CERT) ۳ امنیت سیستم های معلومات 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت محاسبه ۳ مالی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آمریت عملیاتی پُست ۳ پُست 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
متخصص حقوقی (دوبست) ۳ مشاوریت حقوقی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی سوانح و دیتابیس کارکنان ۴ منابع بشری 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
آموزگار ارتقاء ظرفیت ها ۴ منابع بشری 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی پروژه های حکومتداری الکترونیکی ۴ حکومتداری الکترونیکی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی تادیات ۴ مالی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی انکشاف صنعت ۴ تکنالوژی و نوآوری 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی روابط بین المللی ۴ پلان و پالیسی 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی مارکیتنگ ۴ پُست 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف
مدیریت عمومی تعقیب و پیگیری مصوبات ۴ دفتر مقام 1397/6/27 1397/7/09 لایحه وظایف

فورم درخواستی برای بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.