مدیر هنماهنگی و ارتباطات

 

لایحه وظایف

...................................................................................................................................................

عنوان وظیفه                     :  مدیر هنماهنگی و ارتباطات

وزارت/اداره                     :  مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

موقعیت                           :  کابل

بخش                              : ریاست افغان پُست

بست                              : (۲)

گزارشدهی به                    :  مسؤل پروژه عصری سازی خدمات پُستی

گزارشگیری از                  : 

کود                                :  ()

....................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پالیسی حکومت افغانستان است تا به منظور عرضه خدمات و احداث زیربنا فزیکی بهتر پروژه یی عصری سازی، رشد و توسعه خدمات پُستی در سراسر کشور را به منظور گذاراز حالت سنتی بودن به سوی عصری شدن روی دست گرفته است. همچنان ریاست پُست در نظر دارد تا در نحوه و چگونگی عرضه خدمات تغیرات مثبتی را نیز بوجود آورد بنابراین اهمیت ارتباطات و ایجاد ستراتیژي در یک پروژه حیاتی میباشد ازاینرو متصدی همکاری خویش را جهت به تحقق رسیدن پالیسی فوق با انجام دادن مسولیت های ذیل آغاز مینماید

....................................................................................................................................................

شرح وظایف :

  1. ایجاد میکانزم ارتباطات و هماهنگی بطور مسلکی و مؤثر
  2. تحکیم و وسعت دادن ارتباطات با مراجع ذیدخل همچنان جوانب که از پروژه متأثر میگردد
  3. اطمینان و پیگیری از فعالیت های پروژه مطابق پلان کاری که از سوی شرکت های تطبیق کننده و مدیریت پروژه ترتیب گردیده
  4. هماهنگ و شریک نمودن نتایج ، اوقات ، تجهیزآت و تمام اسناد های پروژه را مطابق طرح منظور شده
  5. تحلیل و برسی مشکلات پروژه و هماهنگ نمودن آن با اعضای تیم پروژه غرض حل مشکلات در اسراع وقت
  6. دریافت شکایات ، برسی و در جریان گذاشتن اعضای تیم پروژه جهت رسیدگی بر آن
  7. تهیه مکاتیب، استعلام ، مکالمات و اسنادهای مربوط به پروژه جهت اجرآت مراحل بعدی
  8. تدویر و اشتراک جلسات ورکشاپ ها در وقت ضرورت
  9. وظایف که از سوی مدیر بروژه محول میگردد

.....................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.         درجه تحصیل

o          لسانس در رشته های اداره عامه ، اداره و تجارت اقتصاد٬ حقوق و علوم اجتماعی

2.         تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

o          دو سال مرتبط به وظیفه.

3.         مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o          بلدیت کامل با زبان های پشتو، دری و انگلیسی و دانش کافی استفاده از کمپیوتررا دارا باشد

o          دارای مهارت های منحصر بفرد، سخن گفتن، وارائه مطالب و مذاکرات لازم باشد