محمد اشرف غني رئیس جمهور تعمیر اولین مرکز عرضۀ خدمات عامه را منظور کرد

امروز چهار شنبه مورخ ۸ سنبله سال جاری در هشتمین جلسۀ کابینه ج.ا.ا موازی ۵ جریب زمین برای تعمیر اداری و اولین مرکز عرضۀ خدمات عامه اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در قسمت پل محمود خان از طرف جلالتمآب محمد اشرف غني رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان منظور شد.
اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تاکنون ۹ اداره مختلف دولتی کار نموده تا پروسه های کنونی خدمات عامه ای که خیلی پیچیده، مغلق و قلمی است ساده و در عرصه شفافیت و موثریت خدمات عامه بهبود قابل ملاحظه را بوجود و تمامی خدمات عامه را در زیر یک چتر عرضه نماید.
آسان خدمت معیار ها و استندرد ها را اصل قرار داده ایجاد زمینه خدمات الکترونیکی را در افغانستان هموار و پیاده خواهد نمود