دیدار از پوهنتون آسيای مرکزی در قرغیزستان

محترم شهزاد آريوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی افغان به قرغیزستان سفر نموده که در حاشیه سفر خویش از بخش های مختلف پوهنتون جنوب آسیا واقع شهر نارین این کشور دیدار نمود.
محترم شهزاد آریوبی در این دیدار، با مسئولان پوهنتون فوق الذکر نیاز های کشور به خصوص وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را شریک ساخته و در مورد ارتقای ظرفیت کارمندان خویش بحث نمود و از آنها خواست که چگونه می توانیم به همکاری پوهنتون آسيای مرکزی برنامه های ارتقا ظرفیت را بوجود آورده و در عین حال در مورد ایجاد همکاری میان انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و پوهنتون متذکره صحبت نمود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر علاوه، با محصلان افغان که مصروف تحصیل در این پوهنتون هستند دیدار نموده، درباره دستاورد ها و مشکلات آنها با نمایندگان شان صحبت کرد