اهدای جوازتوزیع ویزه کشورهندوستان برای شرکت خصوصی پُستی شهیر

اداره تنظیم خدمات پُستی (اپرا) یگانه اداره دولتی درسطح کشورمیباشد که نظارت، کنترول، رشد وتوسعه فعالیت های شرکت های خصوصی پُستی را عهده دارمیباشد.
امروزدوشنبه 12 سنبله 1397 اداره تنطیم خدمات پُستی به منظورتطبیق قوانین، تنظیم خدمات پُستی وتنظیم مارکیت پُستی به شرکت خصوصی شهیرکه بیش از(10) سال برای شهریان کشورخدمات شفاف وباکیفیت پُستی را عرضه نموده اینک جوازتوزیع ویزه کشورهندوستان رابا اشتراک هیئت رهبری وزارت، رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی ورئیس شرکت خصوصی پُستی شهیر طی کنفرانس مطبوعاتی که دراطاق کنفرانس های مقام وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تدویریافت توزیع نمود. تادرزمینه اخذ ویزه کشورهندوستان برای شهروندان کشورسهولت ایجاد گردد وجانب دیگرازضایع وقت ورشوه ستانی جلوگیری بعمل آید.
شایان ذکراستکه: اداره تنظیم خدمات پُستی منبعد طبق تفاهم متعهد است به تنظیم مارکیت خدمات پُستی، صدورنامه های رسمی این شرکت به سفارت خانه های خارجی مقیم کشورومراجع زیربط، تدوین طرزالعمل جبران خسارات، رسیدگی به شکایات وحمایت از حقوق شرکت خصوصی پُستی شهیرگردیده است.