وزارت مخابرات پروسه های اداری خدمات عامه را ساده میسازد

۱۳ سنبله ۱۳۹۷
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای ایجاد سهولت به مشتریان و متقاضیان خدمات عامه در بخش ترانسپورت جاده، و در بخش ساده سازی پروسه های جواز های ترانسپورتی با وزارت ترانسپورت کشور همکاری میکند و الیوم در باره پیشرفت های صورت گرفته در ایجاد مرکز واحد برای ارائه خدمات عامه ترانسپورت جلسه مشترک دائر شد
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در ملاقات که با محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، تیم تخنیکی ریاست ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت و تیم تخنیکی ریاست آسان خدمت داشت، در مورد پیشرفت های صورت گرفته در روند ایجاد مرکز واحد برای ارائه خدمات عامه ترانسپورتی (One-Stop Shop)، اهمیت آن در خصوص بمیان آوردن سهولت به هموطنان از طریق کوتاه شدن پروسه های اداری و افزایش در عواید ملی، بحث و تبادل نظر نمودند.
مرکز واحد برای ارائه خدمات عامه ترانسپورت یک ابتکار جدید است که از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هدف ایجاد شفافیت، سرعت، سهولت و خدمتگزاری بهتر به هموطنان عزیز طرح و ایجاد گردیده، عنقریب افتتاح و خدمات عامه ترانسپورت را تحت یک چتر قرار می دهد.