دیدار با تیم روباتیک افغان

محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در دفتر کاری خویش با تیم روباتیک دختران افغان دیدار نموده و به خاطر دستاوردهای تازه این تیم برای شان تبریکی دادند.
تیم روباتیک دختران افغان میخواهند در آینده نزدیک در باره ابتکارات تازه تکنالوژی معلوماتی و همچنان مسابقات روباتیک نمایشگاه را دائر نمایند که وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان به سطح کشور در بخش زمینه سازی برای این نمایشګاها همرایم تیم تیم روباتیک دختران افغان کمک میکند.