اشتراک در ميز گرد Ministerial Roundtable: “Government enabling smarter digital development در کنفرانس جهانی ITU

دوربن افریقای جنوبی: محترم شهزاد آریوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الیوم روز دوهم کنفرانس جهانی ITU در میز گرد تحت عنوان " فراهم ساختن زمینه انکشاف دیجیتال هوشمند توسط دولت" برای وزراء کشورهای مختلف اشتراک نمودند.

هدف بحث این بود که حکومت ها چطور میتوانند برای فراهم ساختن زمینه انکشاف دیجیتال هوشمند به سطح منطقه و جهان کار نمایند.

اشتراک کننده گان بحث در مجموع با در نظر گرفتن تقاضای هموطنان، در باره عرضه خدمات تکنالوژی هوشمند با کیفیت و هزینه کمتر و توسعه همکاری ها به سطح منطقه و جهان صحبت نموده، درباره دستاوردها چالش ها پیشرفت ها پلان های آینده شان گفتگو نمودند.

محترم شهزاد آریوبی در حین سخنرانی به این مجمع در باره طرزالعمل و پلان دوساله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پلان های آینده و در باره سکتور آی سی تی و روابط با کشورها بحث نمود.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان در باره خدمات فایبر نوری افغانستان، قیمت های بلند خدمات انترنیتی, چالش های معاشات الکترونیکی و دستاوردها معلومات ارائه کردند.