رؤسای جدید مالی و تدارکات وزارت مخابرات معرفی شدند

امروز ۲۴ سنبله ۱۳۹۷ غلام مصطفی نوری به حیث سرپرست ریاست مالی و خیبر صدیقی به حیث سرپرست ریاست تدارکت طی مراسم خاص در سالون کنفرانس های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی محترم احسان الله احمدزی رییس دفتر مقام به کارمندان وزارت معرفی شدند.

محترم احسان الله احمدزی حین معرفی هر دو رییس افزودند که تغیر و تبدیل برای اصلاح و بهتری در یک اداره صورت میگیرد و توقع میرود که به آمدن دو رییس جوان در بخش مالی و تدارکات شفافیت بیشتر شده و سرعت در کار به وجود بیاید.

نظر به اهمیت این ریاست ها محترم احمدزی از هر دو رییس خواستند که در بخش ساده سازی پروسه ها، سرعت کار و شفافیت به صورت منطقی پروسه ها را ساده ساخته، برای بهبود کارها اقدامات عملی نمایند.