رئیس دفتر مقام

 تماس با ما:

به آدرس های ذیل با دفتر مقام وزارت  مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در تماس شوید:

ایمیل آدرس: chiefofstaff@mcit.gov.af 

 تیلفون  :     1104  20 210   (0) 93 +