بیوگرافی وزیر صاحب

خلص سوانح شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محترم شهزاد گل آریوبی فرزند وزیر گل در سال ۱۳۵۹ در ولایت پکتیا چشم به جهان گشود و تحصیلات عالی خود را در رشته اداره و تجارت تکمیل نموده است، برعلاوه آن تحصیلات کوتاه مدت دیگر چون دیپلوم در کمپیوتر ساینس، دیپلوم در تکنالوژی معلوماتی، PRINCE II، تخصص در مدیریت پروژه ها، تخصص در بخش پلان و  پالیسی، برنامه ريزی برای مدیریت موثر را نیز فراگرفته، برعلاوه آن آقای آریوبی سند فصاحت زبان انگلیسی را از سازمان ملل بدست آورده که یکی از باپرستیژ ترین سند درین عرصه میباشد.

محترم شهزاد گل آریوبی در بخش حکومتداری الکترونیکی، زیربنای تکنالوژی معلوماتی، امنیت سایبری و شبکه سازی یا نیتورکنگ و سیستم GIS نیز تخصص دارد و به زبان های پشتو، دری، انگلیسی، عربی و اردو بلدیت دارند.

موصوف در سال ۱۳۷۹ در نهاد UNOCA/MIS اسلام آباد، مزار شریف و گردیز منحیث آمر دیتابیس تعین گردید و متعقباً  در بست های آمر دفتر ساحوی ولایت گردیز UNAMA/RRR، متخصص مدیریت پروژه در UNDP/AIMS، مدیر انکشافی در UNDP/AIMS، مدیر هماهنگی ولایت میدان وردگ دفتر USAID/CDP، مدیر هماهنگی با دولت در دفتر USAID/CDP و مشاور پلان و پالیسی وزارت سرحدات و قبایل از طریق برنامۀ CBR بانک جهانی ایفای وظیفه نموده است.

وی در سال ۱۳۹۵ به حیث رئیس عمومی ادارۀ آسان خدمت وزارت مالیه تعین گردیده و در وقت کم توانست برعلاوه ایجاد ادارۀ مذکور در بخش ارایۀ خدمات الکترونیکی گام های موثر را بردارد.

آقای شهزاد گل آریوبی از دوره انتقالی بدین طرف در سازمان های جامعۀ مدنی و سازمان های جوانان فعالیت داشته و درین عرصه خدمات زیادی را انجام داده است.

نامبرده حین تصدی پُست های رسمی فوق، نقش قابل ملاحظۀ را در امر جلب و تطبیق کمک و همکاری های بین المللی و زمینه سازی برای تطبیق پروژه های های مهم ملی برای افغانستان ایفاء کرده است.

اخیراْ محترم شهزاد گل آریوبی طی حکم شماره ۱۵۷۲ مؤرخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به پاس خدمات در بست قبلی، شایستگی و لیاقت بحیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعین گردید.