تذکره الکترونیکی

تهیه سیستم اسناد الکترونیکی هویت ملی برای جمهوری اسلامی افغانستان (پروژه تذکره الکترونیکی)

 تهیه سیستم الکترونیکی شناسایی هویت ملی (پروژه تذکره الکترونیکی) یک پروژه بزرگ و مهم ملی بوده و معلومات هموطنان صد فیصد مصؤن  میباشد از تکنالوژی های پیشرفته ترین جهان استفاده بعمل آمده است که این پروژه برعلاوه حذف جعل کاری و تقلب ها، سرعت امور، تامین امنیت و اساس حکومتداری الکترونیکی را تشکیل داده به منظور انکشاف، تدارک، تهیه، آموزش، نصب، حفظ  و مراقبت کاربرهای سافت وییر و وسایل که برای تأسیس مراقبت پلات فورم سیستم معلومات برای مادل ها از قبیل:

  • ایجاد سیستم تذکره الکترونیکی
  • توزیع لائسنس الکترونیکی
  • توزیع جوازسیر الکترونیکی
  • الکترونیکی سازی لیست رایه دهنده گان در انتخابات کشور
  • ایجاد دیتابیس معلومات ملی کشور از طریق سیستم الکترونیکی که در نتیجه آن اساسات حکومتداری الکترونیکی پایه گذاری میشود.

به تاریخ 19/9/1389  میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شرکت افغانی

 (GTR) Grand Technology Resources به امضا رسید که خوشبختانه چندی قبل پروسه توزیع تذکره الکترونیکی عمل اغاز گردید. قابل یادآوریست که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسولیت بخش تخنیکی پروژه را دارد و وزارت محترم امور داخله فعلاً اداره ثبت احوال نفوس شناسایی مردم و توزیع تذکره الکترونیکی را به عهده دارد. در مجموع گفته میتوانیم که 90 فیصد کارهای تخنیکی پروژه تذکره الکترونیکی به پایان رسیده و در آینده نزدیک کارهای باقیمانده آن نیز به اکمال خواهد رسید.