توسعه و مدرن سازی خدمات پستی

خدمات پستی در دوران سلطنت امیر شیر علی خان در کشور به شکل خیلی بسیط آغاز گردید. این خدمات، نوع از خدمات عمده اجتماعی عام المنفعهَ است كه در همه عرصه های زنده گی اجتماعی نقش مهم وارزنده ئی را ايفا مينمايد. در شرایط فعلی خدمات پستی در کشور از طریق ۴۶۵ پسته خانه تا سطح ولسوالی ها با رهبری و مدیریت عالی ریاست پست به هموطنان عرضه میگردد. اینریاست از بدوتاسیس خویش تا اکنون خدمات سنتی پستی که شامل مراسلات و پارسلات در سرویس داخلی و بین المللی میشود و در طی یکدهه گذشته خدمات جدید پستی از قبیل پست سریع، خدمات اخذ، انتقال و توزیع پاسپورت های متقاضیان از طریق پسته خانه های معیاری و سیستم تعقیب و پیگیری آنلاین مراسلات و پارسلات فضائی بین المللی را جهت رفع نیازمندی های مبرم مشتریان پستی در داخل و خارج از کشور عرضه مینماید. سکتور پستی یکی از چشمه های عمده عایداتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بشمار میرود که درصورت عرضه خدمات مالی پستی، تجهیز سیستم های عملیاتی پستی بشمول سیستم های مانیتورنگ و کیفیت خدمات با تسهیلات مدرن تکنالوژی معلوماتی، اتصال پسته خانه های شهری از طریق تسهیلات انترنتی در تامین و تسریع عرضه خدمات موثر و موجه به مشتری و رشد چشمه های عایداتی دولت نقش مهم و ارزنده را ایفا خواهد نمود. ظهور سکتورهای خصوصی پستی در مارکیت های داخلی و بین المللی زمینه عرضه خدمات جدید پستی ورقابت های سالم با استفاده از تسهیلات تکنالوژیکی را برای عرضه کننده گان خدمات پستی فراهم نموده است تا با عرضه خدمات با کیفیت و جدید پستی همگام با رشد تکنالوژی در مارکیت قدم گذارند. پست کشور نیازمند همچو تسهیلات میباشد تا نه تنها در مارکیت پستی جایگاه خاص خویش را حفظ نماید بل نیازمندی های مشتریان پستی را نیز مرفوع نماید.  بنا" این سکتور از لحاظ نقش آن در همه عرصه های زنده گی اجتماعی یکی از اولویت های مهم دولت پنداشته میشود و درصورت تقویت زیربناهای آن و رشد و توسعه خدمات آن، محرک بسیار برازنده چشمه های عایداتی غیر مالیاتی دولت به اثبات خواهد رسید.

هدف پروژه:

در طی یک و نیم دهه اخیر، پست کشور شاهد تحولات مثبت بنیادی، مادی و بشری در مرکز و ولایات بوده است. طبق پالیسی های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پسته خانه های جدید معیاری در مرکز و ولایات تاسیس گردید،اکثریت پسته خانه های موجود بازسازی شد. تجهیزات پستی مورد نیاز خریداری گردید و مورد بهره برداری  قرار گرفت و همچنان جهت ارتقاء ظرفیت های کاری کارمندان پستی کورس های آموزشی در داخل و خارج از کشور تدویر گردید. ولی، پست کشور هنوز هم نیازمند توجه خاص در بخش عصری سازی، رشد و توسعه خدمات پستی در سراسر کشور میباشد. بنا" جهت گذاراز حالت سنتی بودن به سوی عصری شدن،ریاست پست در نظر دارد تا در کنار عرصه خدمات پستی، در نحوه و چگونگی عرضه خدمات تغیرات مثبتی را طبق اهداف ذیل بوجود آورد: -

  1. ایجاد شبکه انترنتی (نتورکنگ)جهت اتصال پسته خانه مرکزی و پسته خانه های شهری در شهر کابل؛

  2. طرح و دیزاین مرکز سورتنگ در شهرکابل؛

  3. طرح و دیزاین دفتر مرکزی ریاست پست در شهر کابل؛

  4. تهیه و نصب 3000 صندوق پستی (پست بکس) در مرکز وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و دیکوریشن ماحول آن؛

  5. استخدام کارمندان مورد ضرورت؛

تهیه و نصب قفسه های قفلدار پارسلات (پارسل لاکرز) و ایجاد پالیسی برای حفظ و مراقبت دوامدار آن.