فروشنده هاى تجهيزات

كمپني هاي ذيل تكميل كننده يكتعداد از پروژه هاي وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي ميباشد

 

يك شركت سازمان يافته بود كه تحت تاثير قانونمند كه در ايالات Delaware مركز تجارتي بوده كه موقعت ان Hauppauge- 45 در نيويارك مي باشد كه قرارداد هاي ذيل با اين كمپني عقد گرديده است.
-شبكه مخابراتي محلي (DCN) .
-دستگاه زميني.
-ايجاد مركز نظارت مخابرا تي دولتي .

 


 

يك شركت راجستر شده چينائي بوده كه دفتران در ZTE پلازا جنوب سرك Keiji ناحيه Nan Shan شهر Shenzhen كشور چين موقعت دارد .
قرار داديكه با اين كمپني مقد گرديده است راه اندازي تيلفون ديجتال (DMA) و تصب تجهيزات ان در (11) ولايت كشور ميباشد

 


 

در ناحيه Long gung شهرShenzhen چين موقعت دارد كمپني هاوائي Huawei معكلفيت از تمديد و نصب (113000) لين تيلفون ديجتال سيمدار و سوچ CDMA در ولايات كشور دارد.

 


 

يك شركت سازمان يافته قانونمند تجارتي بوده كه راجستر شده برلين مركز كشور المان ميباشد كمپني (Siemens) به همكاري شركت خصوصي سرفراز خراسان مسوليت تمديد و نصب (50000) لين و سويچ تيلفون ديجتال را بعهده دارد.