موسسه پکتیک

 

موسسه بین المللی پکتیک (PACTEC)با اظهار امتنان یاد آور میگردد که موسسه بین المللی پکتیک از سال 2002م بدین سو خدمات انترنتی را در افغانستان برای مــــــــوسسات خیریه عرضه میدارد. ما در نصب شبکه های انترنتی ویست ) VSAT ) ̨ تــرتیب و تنظیم نتــورک تخصص داریــــــــم.  خـــدمــات ما فعلآ ضروریات موسسات خیریه را در شهرها و مناطق دوردست افغانستان مرفــــوع ساخته است. تیم آی سی تی مـــوسسه بین المللی پکتیک متعهد بر این است که درسراسر افغانستان بهترین خــــدمات و تجهیزات تکنالـــــوژی معلوماتی را به دسترس قراردهد.چی ازطریق خدمات هوایی موسسه بین المللی پکتیک و یا هم با استفاده از ترانسپورت و موترهای لینی محلی̨ موسسه بین المللی پکتیک آماده خـــدمت است. مسایل کــه برای ما بسیار با ارزش است و بنیان گذاری و تمامآ فعالیت هـــــــای روزمره مــوسسه بین المللی پکتیک  وابسته بــــــه آن است̨ مسولیت پــــذیری̨ اتحـــاد̨ راستی و تغیر پـــذیـری مـــــــیباشد. این مسایــل میتـــوانــــــد مـــارا بطـــــــــــرف یـــــک آینده درخشان بکشانــــد.

 جهت معلــــومات بیشتر لطفآ به ویب سایت مو سسه بین المللی پکتیک مــــــراجـــعه نماید. www.pactec.org