تماس با دفتر سخنگوی

سائر ځلاند

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

محترم سائرځلاند سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در رشته های ژورنالیزم و اقتصاد تحصیل کرده است.

پیش از این، در وزارت مالیه و اداره امور ایفای وظیفه نموده است و همچنان در برخی دیگر از سازمان های دولتی و غیر دولتی، رسانه ها و ارتباطات عامه فعالیت داشته و دارای تجربه میباشد.

در سال 2014، توسط مرکز بین المللی خبر نگاران که مقر آن در آمریکا می باشد، از جمع 86 خبرنگار آسیایی رتبه دوم را در بخش خبرنگاری تحقیقاتی گرفته است.

تیلیفون:  (0) +202107091

مبایل:  +93 (0) 780 992 040 

ایمیل آدرس:  media@mcit.gov.af  ,   Mcit.media96@gmail.com