پالیسی

پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی یکی از سندهای کلیدی وزارت مخابرات و دولت افغانستان است. برای مطالعه کامل این سند، روی لینک کلیک کنید

---------------------------------------------------------

پالیسی برای نظر خواهی 

IT Industry Development Policy For Afghanistan (2015-2020) Draft

Closing Date for feedback is 15 July -2015

---------------------------------------------------------------

پالیسی معیاری سازی اطلاعات جغرافیایی افغانستان را از اینجا دانلود کنید

پالیسی صنف بندی اطلاعات جغرافیایی افغانستان را از اینجا دانلود کنید

-----------------------------------------------------------

چارچوب مدیریت اجتماعی و محیط زیستی برای پروژه دیجیتل کاسا افغانستان  از اینجا بدست آورید 

چارچوب پالیسی اسکان مجدد برای پروژه دیجیتل کاسا از اینجا بدست آورید