قوانین

 قانون تنطیم خدمات مخابراتی  برای معلومات بیشتر  در اینجا کلیک کنید

قانون معاملات وامضاهای الکترونیکی  برای معلومات بیشتر فایل را از اینجا دانلود نمایید.

قانون جرایم انترنیتی برای معلومات بیشتر فایل را از اینجا دانلود نمایید.

برای دریافت فایل قانون کارمندان دولتی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل قانون درآمد مخابرات اینجا کلیک کنید.

قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري را از اینجا دانلود کنید.

قانون جدید تدارکات را از اینجا بدست بیاورید.

میتوانید قوانین نتظیم مخابراتی را از اینجا دست بیاورید.

قانون کار را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

قانون کارکنان خدمات ملکی را از اینجا دانلود کنید.