عواید %10 حق الخدمت مخابراتی

عواید 10 فیصد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال مالی 1397
عواید 10 فیصد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الی اخیر ماه اسد 2,817,433,258
عواید 10 فیصد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الی اخیر ماه سرطان 2,370,310,287
عواید 10 فیصد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الی اخیر ماه جوزا 1,952,429,372
عواید 10 فیصد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی الی اخیر ماه ثور 1,455,861,680