عواید عادی

عواید عادی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال مالی 1397
عواید عادی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  الی اخیر ماه اسد 722,634,247
عواید عادی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  الی اخیر ماه سرطان 510,748,031
عواید عادی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  الی اخیر ماه جوزا 462,916,551
عواید عادی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  الی اخیر ماه ثور 406,868,017