مقرره ها و استراتیژی

مقرره طرز استفاده از فريکونسی راديويي ودستگاه های مخابرات بيسيم درافغانستان را از اینجا دانلود نمائید.

مقرره طرز استفاده از فريکونسی راديويي ودستگاه های مخابرات بيسيم درافغانستان را از اینجا ببینید.

استراتیژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان را از اینجا دانلود میتوانید.

برای دیریافت فایل در اینجا کلیک کنید   ستراتیژی ملی سایبری امنیت افغانستان

برای دریافت فایل احکام طرزالعمل تدارکات عامه اینجا کلیک کنید.

مقرره بست های کارکنان خدمات ملکی برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

مقرره طرز سلوک کاکنان خدمات ملکی برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

برای در یافت مقرره تنظیم امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی اینجا کلیک کنید.

طرزالعمل جدید تدارکات را از اینجا دانلود کنید.

مقرره بورس ها و تحصیلات در خارج را از اینجا دانلود کنید.