داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطبی پروژه ساختمانی وتجهیزات آرشیف وزارت
تهیه و تدارک تجهیزات و امورساختمانی آرشیف وزارت. (وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک تجهیزات و امورساختمانی آرشیف وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی اشتراک نموده وآفر های...
Sep 26, 2018 Oct 15, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد (15) قلم اجناس IT
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه (15) قلم اجناس IT ضرورت ریاست محترم عمومی تکنالوژی معلوماتی را به شرکت محترم ذکریاحمید واقع چهار...
Sep 16, 2018 Sep 22, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد یک پایه جنراتور واستپلایزر
بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه یک پایه جنراتور واستپلایزر آمریت خدمات ریاست اداری را به شرکت محترم گلابدین خانزاده وامید صدیقی...
Sep 16, 2018 Sep 22, 2018
درخواست ابراز علاقمندی برای پروژه نشنل پورتل
سند داوطلبی: Dwonload Document اعلان تدارکاتی درخواست برای ابراز علاقمندی اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی افغانستان نهاد...
Sep 15, 2018 Oct 06, 2018
اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد دیتاسنتر دومی در مرکز کابل
اعلان تصمیم اعطای قرارداد "بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه ایجاد دیتا سنتر دوم خویش را به کمپنی اسمارت گروپ دارنده جواز...
Sep 15, 2018 Sep 21, 2018
اعلان داوطلبی (22) قلم اجناس خدمات پستی ضرورت ریاست پست.
تهیه و تدارک (22) قلم اجناس خدمات پستی ضرورت ریاست پست. (وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (22) قلم اجناس خدمات پستی ضرورت ریاست پست.اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق...
Sep 12, 2018 Oct 03, 2018
پروژه هشتم TDF برای سايت های Spare parts تهيه و تدارک سه قلم اجناس ستلايت منحيث تجهيزات اضافی
اعلان تدارکاتي تاريخ اعلان: P1 21/06/1397 شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCB/G-229/97 روش داوطلبی: باز ملی شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط...
Sep 12, 2018 Oct 03, 2018
اعلان داوطلبی تجهیزات آی تی لب تحقیقاتی حکومتداری الکترونیکی
تهیه و تدارک تجهیزات آی تی لب تحقیقاتی حکومتداری الکترونیکی. (وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک تجهیزات آی تی لب تحقیقاتی حکومتداری الکترونیکی این وزارت اشتراک نموده وآفر...
Sep 11, 2018 Oct 01, 2018
اعلان داوطلبي پروژه تهیه و تدارک کیبل فایبر36 کوربطول100 کیلومتر
اعلان تدارکاتي تاريخ اعلان: P1 19/06/1397 شماره داوطلبي: MCIT/AFTEL/97/NCB/G-228 روش داوطلبی: باز ملی شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتياز تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه...
Sep 10, 2018 Oct 02, 2018
اعلان داوطلبی (Platform for Telemedicine)
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (Platform for Telemedicine) برای مدت چهار ماه) اشتراک نموده TOR و REOI آنرا از ویب سایت های (www.nap.gov.af) ، (www.mcit.gov.af) ویا با گذاشتن پیام به...
Sep 05, 2018 Sep 24, 2018
صفحه 1 از 16