اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه ایجاد دیتاسنتر دومی در مرکز کابل

تاریخ نشر: Sep 15, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 21, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان تصمیم اعطای قرارداد

"بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه ایجاد دیتا سنتر دوم خویش را به کمپنی اسمارت گروپ دارنده جواز نمبر(D-39047)، به قیمت مجموعی مبلغ 452,000 USD چهارصدو پنجا و دوهزار دالر امریکایی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت محترم تدارکات واقع منزل 14 تعمیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر طی مراحل قانونی برای عقد قرار داد صورت نخواهد نگرفت."

 متمنی است پول حق الاشاعه اعلان را بطور دقیق محاسبه و بعد از تسلیمی آویزها و کتنگ اعلان پول مذکور را از نزد محترم محمد دیدار خزانه دار این وزارت نقدا اخذ خواهند نمود.