اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد یک پایه جنراتور واستپلایزر

تاریخ نشر: Sep 16, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در نظر دارد قرارداد پروژه یک پایه جنراتور واستپلایزر آمریت خدمات ریاست اداری را به  شرکت محترم گلابدین خانزاده وامید صدیقی لمیتد  پکتیا کوت کابل افغانستان وقوای مرکز را به مبلغ هجده میلیون و شش صد(18,600,000) افغانی به شرکت محترم گلابدین خانزده و امید صدیقی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه  داشته باشند , می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست اداري واقع منزل دوازدهم تعمیر -18- منزله  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ,قرارداد منعقد نخواهد شد.

اداره محترم روز نامه نشراتی آرمان ملی پول حق الشاعه اعــــــــــــلان از نزد محترم محــــــــــمد دیدار خزانه دار اخذ البته آویزها و کتنگ اعلان را رسمآ به این اداره تسلیم خواهند نمود .

بااحترام