د دې پاڼې پښتو متن به ډېر ژر خپور شي

د دې پاڼې خبر به ډېر ژر خپور شي