د نوري فايبر د پروژې د مدير معاون

د دې پا ڼې پښتو متن به ډېر ژر خپور شي