د خوست ولایت د نوری فایبر د پروژې مدیر

د دې پاڼې پښتو متن به ډېر ژر خپور شي