دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د افغانستان د پستِ خدمتونو د تنظیم رئیس
د ندې د اعلان شمېره د دندې نوم : د افغانستان د پستِ خدمتونو د تنظیم رئیس بست: دوم (۲) اداره / وزارت : د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ریاست : د افغانستان د پستِ خدمتونو د تنظیم رئیس ځای : کابل د اعلان دپیل نېټه:...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
د ولایتونو (سرپل، دایکندی، بلخ، بادغیس، فراه، هرات، خوست و کنر) د مخابراتو او د معلوماتي تکنالوژۍ ریس
د ندې د اعلان شمېره د دندې نوم : د ولایتونو (سرپل، دایکندی، بلخ، بادغیس، فراه، هرات، خوست و کنر) د مخابراتو او د معلوماتي تکنالوژۍ ریس رتبه : 2 اداره / وزارت : د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ریاست : د ولایتونو د مخابراتو او...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
د معلوماتي تکنالوژۍ عمومي رسیاست
د ندې د اعلان شمېره د دندې نوم : د معلوماتي تکنالوژۍ عمومي رسیاست بست: لومړی(۱) اداره / وزارت : د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ریاست : د معلوماتي تکنالوژۍ عمومي رسیاست ځای : کابل د اعلان دپیل نېټه: 1397/4/3 د...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018
د معلوماتو د امنیتي سیستم رئیس
د ندې د اعلان شمېره د دندې نوم : د معلوماتو د امنیتي سیستم رئیس د بستونو شمېر: ۱ بست: دویم (2) اداره / وزارت : د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ریاست : د معلوماتو دامنیتي سیستم رئیس ځای : کابل د اعلان دپیل نېټه:...
Jun 24, 2018 Jul 03, 2018