دمقام ددفتر رئیس

 اړيکې :

 د مخابراتو او معلوماتې ټکنالوجۍ وزارت د مقام دفتر  سره په لاندې پتو اړیکي ونیسی: 

ایمیل آدرس: chiefofstaff@mcit.gov.af 

 

 تیلفون:      1104   210    20   (0)   93 +