د مخابراتو وزارت د لاسته راوړنو راپور ۱۳۸۱-۱۳۹۳

 

د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجي وزارت د  کړنو او لاسته راوړنو راپور  ۱۳۸۱-۱۳۹۳