روانې پروژې

کمی و کیفی پروژه های انکشافی سال مالی 1397

نام پروژه موقعیت وضعیت پروژه پیشرفت حقیقی فعالیت های اصلی انجام شده
توسعه شبکه فایبر نوری 5 ولایات: 1- جبل السراج - کاپیسا، 2- جلال آباد - کنر، 3-خوست - بندر غلام خان، 4- مزارشریف - دره صوف پایین، 5- دره صوف پایین دوراهی یکاولنگ بامیان. تکمیل گردیده است 100% پروژه 100% تکمیل شده و پرداخت انوایس های سال گذشته صورت گرفته است.
توسعه تکنالوژی معلوماتی افغانستان(حکومتداری الکترونیکی) کابل جریان دارد 6% تهیه تجهیزات،کمپیوتر ها، فرنیچر وغیره و آموزش دادن برای کارمندان جدید استخدام شده در پروژه تذکره الکترونیکی
ایجاد بک اپ (Hot Standby) برای دیتا سنتر و تامین تجهیزات مایکرویف برای مرکز تبادله انترنت (Internet Exchange Point) کابل جریان دارد 0% پروژه متذکره در مرحله ای ابتدایی تدارکات قرار دارد و به اعلان سپرده نشده است. دلیل آن قیمت مجموعی آن میباشد که ارائه نشده بود و جای عملی شدن پروژه معلوم نبود.
سیستم آنلاین توذیع پاسپورت کابل جریان دارد 0% پروژه به تاریخ 29 نوامبر 2017 عقد قرارداد گردیده و اخیرا" مراحل تعدیل قرارداد جهت اجرای 15 قیصد اضافه کاری ختم گردیده است و اجرای اضافه کاری از طرف وزارت مالیه بدلیل عدم دلایل موجه نیز رد گردیده است.
ایجاد مرکز تبادله انترنت (NIXA) کابل جریان دارد 8% وسایل و تجهیزات پروژه نکسا مواصلت گردیده است، بعد از طی مراحل تشریح به انستال و کانفیگر خواهد گرید.
سیستم حقیقی معلومات مخابراتی کابل تدارکات، تهیه وسایل و تجهیز مرکز مدیریت سیستم. 5% ایجاد سیستم ریال تایم و اماده سازی مرکز مدیریت سیستم الف: مشخصات تخنیکی سیستم توسط کمیته تخنیکی ترتیب گردیده، اسناد ابراز علاقمندی از جانب اداره تدارکات ملی به نشر سپرده شده، از جمله 12 کمپنی که اسناد ابراز علاقمندی شان را ارسال نموده بودند 4 کمپنی شارت لیست شده و RFP برای 4 گمپنی شارت لیست شده ارسال شده است. در روز تسلیم دهی افرها دو کمپنی افر های مالی و تخنیکی شان رابه اداره تدارکات ملی تسلیم نموده که متعاقبا" کمیته ارزیابی تعین و افرهای تخنیکی ارزیابی گردیده است. در نتیجه یک کمپنی انتخاب و مرحله مذاکره قرارداد نیز تکمیل گردیده است. اسناد تدارکاتی غرض منظوری به کمیسون تدارکات ملی فرستاده شده است. کمیسون محترم تدارکات ملی اسناد تدارکاتی را غرض بازنگری توسط یک کمیته بین المللی به اداره تدارکات ملی ارسال نموده است. ب: در بخش ایجاد مرکز مدیریت سیستم کارهای ذیل انجام شده است: مرکز مدیریت سیستم با امکانات مورد نیاز ایجاد گردیده، خطوط فایبر نوری فی مابین مرکز مدیریت سیستم و مرکز ملی معلومات وصل کردیده، تجهیزات کمپیوتری مرکز درجریان پروسه تدارکات میباشد.
دیجیتل کاسا کابل تدارکات 2% مطالعات و امکان سنجی برای تهیه و خریداری بندویت بین المللی - مطالعات و امکان سنجی برای تحکیم نمودن رینگ حلقوی موجوده و گسترش ان.
پروژه آسان خدمت کابل جریان دارد 14% 1-اعلان از طریق تلوزیون های تمدن، آریانا و شمشاد جهت نشر ویدو کلیپ معرفی آسان خدمت، تادیه معاشات از طریق مبایل و رهنمایی برای درخواست آنلاین پاسپورت. 2- سیستم توزیع پاسپورت بشکل انلاین کار آن در جریان است. 3- امضا تفاهم نامه GRP در اراضی افغانستان. 4- آماده سازی صالون های 4 و 5 نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی برای مالیه دهنده گان کوچک و متوسط. 5- تمام کارمندان ریاست پاسپورت از آموزش های آسان خدمت مستفید شده اند.6- تهیه و پیگیری زمین برای آسان خدمت و اولین مرکز عرضه خدمات طی حکم رئیس جمهور.
توسعه و مدرن سازی خدمات پستی کابل تدارکات 0% ترتیب و تکمیل مشخصات و درخواستی های مربوط پروژه مدرن سازی پستی ازطرف ریاست پست و تایدی شرط نامه مربوط ان ازطرف این اداره انجام داده شده است.
تادیه معاشات از طریق مبایل ولایت های ننگرهار، پروانف کندهار جریان دارد 6% مشترک ساختن اداره دیدبان شفافیت افغانستان به پروژه. به اعلان گذاشتن دور دوم تادیه معاشات از طریق موبایل برای حدود یک صدو شانزده هزار کارکن وزارت معارف. تعین نمودن حوزه های راجسترشن برای کنارکنان ریاست معارف ولایت کندهار. دیدار با مسوولین وزارت معارف و تشکیل کمیته رهبری برای مقایسه و پیگیری لیست های معاشات بالیست راجسترشن. آفرگشایی و ارزیابی از آفرهای. تفتیش دور اول. پروژه خریداری یک عراده کرولا تحت اعلان می باشد.
واحد تطبیق پروژه - ریفورم های وزارت کابل جریان دارد 7% استخدام یک تن از کارشناسان و تامین تجهیزات لازم دفتری برای ادارات وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی و انکشاف سیستم تکنالوزی معلوماتی در دفاتر صورت گرفت.